• 90+4'
  Carlos Martins
 • 90+3'
  Aimar
 • 90+2'
  Zahavi
 • 90+2'
  Shivhon
 • 90+1'
  Sahar
 • 90+1'
  Yadin
 • 90'
  Zahavi
 • 90'
  David Luiz
 • 89'
  Sahar
 • 88'
  Roberto
 • 88'
  Vermouth
 • 88'
  Zahavi
 • 88'
  Luisão
 • 84'
  Enyeama
 • 84'
  Alan Kardec
 • 83'
  Ben-Dayan
 • 82'
  Vermouth
 • 82'
  Roberto
 • 82'
  Zahavi
 • 81'
  Carlos Martins
 • 80'
  Carlos Martins
 • 80'
  Enyeama
 • 80'
  Carlos Martins
 • 79'
  Aimar
 • 79'
  Luisão
 • 79'
  Sahar
 • 79'
  Javi García (entre) - Jara (sort).
 • 78'
  Alan Kardec
 • 78'
  Abutbul (entre) - Badier (sort).
 • 77'
  Carlos Martins
 • 76'
  Luisão
 • 76'
  Carlos Martins
 • 76'
  Sahar
 • 74'
  Douglas
 • 74'
  Zahavi
 • 74'
  Vermouth
 • 73'
  Carlos Martins
 • 72'
  Gaitán
 • 69'
  Ben-Dayan
 • 68'
  Carlos Martins
 • 67'
  Zahavi
 • 66'
  Zahavi
 • 66'
  Tamuz (entre) - Sahar (sort).
 • 65'
  Salvio (entre) - Carlos Martins (sort).
 • 65'
  Javi García
 • 64'
  Shivhon
 • 61'
  Enyeama
 • 61'
  Javi García
 • 61'
  Gaitán
 • 60'
  Fábio Coentrão
 • 59'
  Cardozo
 • 59'
  David Luiz
 • 58'
  Salvio
 • 58'
  Shechter (entre) - Shivhon (sort).
 • 57'
  Yadin
 • 56'
  Gaitán
 • 55'
  Gaitán
 • 55'
  Abutbul
 • 55'
  Luisão
 • 55'
  Gaitán
 • 53'
  Gaitán
 • 53'
  Abutbul
 • 53'
  Luisão
 • 53'
  Gaitán
 • 53'
  Cardozo
 • 52'
  Fransman
 • 51'
  Fransman
 • 50'
  Salvio
 • 47'
  Yadin
 • 46'
  Shechter
 • 46'
  Saviola (entre) - Cardozo (sort).
 • 46'
 • 44'
  Salvio
 • 44'
  Gaitán
 • 43'
  Yadin
 • 42'
  Yadin
 • 41'
  Maxi Pereira
 • 40'
  Javi García
 • 40'
  Tamuz
 • 39'
  Luisão
 • 38'
  Gaitán
 • 36'
  Aimar
 • 36'
  Shechter
 • 34'
  Gaitán
 • 34'
  Gaitán
 • 34'
  Salvio
 • 33'
  Ben-Dayan
 • 32'
  Aimar
 • 32'
  Aimar
 • 31'
  Aimar
 • 30'
  Douglas
 • 30'
  Alan Kardec
 • 29'
  Maxi Pereira
 • 28'
  Saviola
 • 28'
  Saviola
 • 28'
  Alan Kardec
 • 27'
  Alan Kardec
 • 26'
  Tamuz
 • 25'
  Salvio
 • 24'
  Zahavi
 • 24'
  Abutbul
 • 23'
  David Luiz
 • 22'
  Shechter
 • 21'
  Vermouth
 • 21'
  Tamuz
 • 20'
  Shechter
 • 19'
  Luisão
 • 19'
  Yadin
 • 17'
  Gaitán
 • 16'
  Fábio Coentrão
 • 16'
  Ben-Dayan
 • 15'
  Maxi Pereira
 • 14'
  Gaitán
 • 13'
  Aimar
 • 13'
  Luisão
 • 13'
  Abutbul
 • 12'
  Zahavi
 • 10'
  Aimar
 • 9'
  Enyeama
 • 9'
  Salvio
 • 9'
  Enyeama
 • 9'
  Gaitán
 • 6'
  Enyeama
 • 6'
  Saviola
 • 6'
  Gaitán
 • 5'
  Aimar
 • 5'
  Aimar
 • 4'
  Aimar
 • 4'
  Gaitán
 • 4'
  Aimar
 • 3'
  Yadin
 • 2'
  Alan Kardec
 • 1'
  Abutbul
 • 1'